Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.addercarp.pl prowadzony przez Adder Carp z siedzibą w Skokach przy ul. Sienkiewicza 17, salon firmowy: ul. Grunwaldzka 30, 62-100 Wągrowiec, NIP: 784-111-96-25, REGON: 300258787, prowadzi sprzedaż towarów z branży wędkarskiej za pośrednictwem sieci Internet.
Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego ADDER CARP produktów jest ceną brutto (zawiera aktualną stawkę podatku VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych – lojalnościowych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.addercarp.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.
Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego www.addercarp.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.
W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.
Promocje w sklepie nie mogą być łączone.

2. TRANSAKCJA

Zamówienia w sklepie internetowym www.addercarp.pl można dokonywać poprzez:strony internetowe sklepu www.addercarp.pl ew. – dzwoniąc pod numer (67) 333-50-01 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 8:00-13:00.

Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną
Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271) kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres biuro@adder.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, www.addercarp.pl zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Adder Carp zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres firmy  Adder Carp.
W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

3. PŁATNOŚĆ

W sklepie www.adder.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

a. Płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kurierowi w momencie dostawy przesyłki.
Kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie.

b. Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto PKO BP (wpłaty krajowe) numer konta: 53 1020 3903 0000 1202 0036 9652
Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta firmy Adder Carp.

Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem online za pośrednictwem systemu Płatności.pl)

4. DOSTAWA

1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu www.addercarp.pl . Towary wysyłamy w ciągu 48 godzin .W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez pracownika sklepu internetowego www.addercarp.pl . Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 12 godzin od złożenia zamówienia ( w następujących po sobie dniach roboczych).

2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD Polska, co oznacza, że odpowiedzialność za przesyłką ponosi Sprzedający do chwili jej odbioru przez Kupującego. Sklep internetowy www.addercarp.pl zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową “Konto” będące integralną częścią sklepu internetowego www.addercarp.pl

4. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, za wyjątkiem transakcj przewyższajacej kwotę 100zł

5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu zareklamowanej przesyłki ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie Adder Carp zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym niż odbiór przesyłki należy postępować wg zasad gwarancji.

6. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

5. GWARANCJA I SERWIS

Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym wwww.addercarp.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
Karty gwarancyjne, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem standardowo nie są podbijane. Wraz z przesyłką dostarczane są pieczątki-naklejki, które po sprawdzeniu otrzymanego towaru należy przykleić na karcie gwarancyjnej, w miejscu przeznaczonym na pieczęć sprzedawcy.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Adder Carp.
W przypadku stwierdzenia wady towaru zawinionej przez producenta Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny oraz odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres Salonu Firmowego: Adder Carp ul. Skocka 22 62-100 Wągrowiec. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu oraz wypełnioną kartę gwarancyjną. Adder Carp nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź poprzez formularz reklamacyjny.
Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego www.addercarp.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.addercarp.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Adder Carp danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

2. Adder Carp informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Adder Carp dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.addercarp.pl oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

Polityka Zwrotów

Uprawnienie do odstąpienia bez podania przyczyny ma zastosowanie do umów zawieranych przez internet lub w inny sposób na odległość (np. przez telefon). Ustawodawca stwierdził, że skoro nie mamy możliwości zapoznania się z właściwościami przedmiotu sprzedaży tak jak w normalnym sklepie (możliwość obejrzenia towaru, dotknięcia go, czasem wypróbowania), to konieczne jest ustanowienie terminu, w którym będziemy mogli zapoznać się z towarem w sposób analogiczny jak w sklepie. W razie stwierdzenia, że towar nam nie odpowiada, mamy możliwość jego zwrotu. To właśnie dlatego, nie jest konieczne wykazywanie jakichkolwiek wad towaru, które miałyby uzasadniać zwrot.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Art.  2. Określenia użyte w ustawie oznaczają: (…)

2) umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowę z konsumentem zawartą:
a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,
b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,
c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,
d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

3) lokal przedsiębiorstwa:
a) miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe,
b) miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe;

Wzór protokołu zwrotu towarów