Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
RODO

Szanowny Kliencie,
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodne z prawem. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zostają aktualizowane w miarę potrzeb zgodnie z rozporządzeniem. Państwa dane nie będą przekazywane poza Polskę.
W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane też dalej: RODO, przekazujemy informacje dotyczące Państwa danych osobowych, które przetwarzamy:


1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Firma Adder Carp z siedzibą w Skokach 62-100, ul. Sienkiewicza 17, e-mail: biuro@adder.pl

2. Informacja o pozyskaniu danych
Przetwarzane przez nas Pani/a dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/a dobrowolnie podczas czynności związanych z zakupami w naszym sklepie stacjonarnym oraz internetowym. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, w postaci imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu IP, adresu zamawiającego oraz dostawy, jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Klient, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów (art. 6 RODO),
Zgodność przetwarzania z prawem
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Dzięki temu umożliwi to Pani\u:
a) założenie i zarządzanie kontem oraz monitorowanie zamówień i ich historii,
b) przeprowadzanie i realizację transakcji ,
c) wystawienie opinii, recenzji czy komentarzy,
d) rozpatrzenie składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez sklep,
e) obsługę zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz,
f) kontakt w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług,
g) rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

4. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych, dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym odbiorcom lub kategoriom podmiotów:
a) dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych.
b) producentom,
c) dystrybutorom sprzętów,
d) firmom kurierskim – przewoźnikom,
e) firmom obsługującym system płatności elektronicznej i kart płatniczych,
f) dostawcom oprogramowania,
g) podmiotom obsługującym magazyn.
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi Klientów, dotyczącej np. obsługi reklamacji,
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, wynikającego np. z przepisów podatkowych i rachunkowych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, Klientowi przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo usunięcia danych,
d) ograniczenie przetwarzania danych,
e) prawo przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw określone są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
Wyżej wymienione prawa można zrealizować poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail: biuro@adder.pl lub telefonicznie 605-562-562.